• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

3 units Gottwald HMK 300E cranes for sale

3 units Gottwald HMK 300E cranes for sale. Manufacturer: Gottwald Type: HMK300E Year: 2000/2002 Capacity: 100 ton

3 units Gottwald HMK 300E cranes for sale.

Manufacturer: Gottwald
Type: HMK300E
Year: 2000/2002
Capacity: 100 ton